Dětská skupina inspirovaná myšlenkou
lesních mateřských škol

Lesní mateřská škola je alternativní předškolní zařízení, jehož základním znakem je pobyt dětí venku, za každého počasí, v prostředí přírody. Důraz je kladen na podporu přirozeného pohybu, duševního a tělesného rozvoje. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Učí se postarat se o sebe i o druhé. Předností klubu je malý kolektiv dětí, individuální práce s dětmi a jejich rodinami.
Nejdůležitější pro nás je smyslová pohoda dětí a péče o ně.

 

 

Principy lesní mateřské školy

1. Celoroční pobyt venku za každého počasí

2. Základní prostředí výchovy je zpravidla v lese, na louce, na poli, u potoka…

3. Zázemí má charakter příležitostného přístřeší

4. Třídu tvoří maximálně 15 dětí a minimálně 2 dospělí

5. Není špatné počasí, pouze špatné oblečení

6. Základem pro pobyt s dětmi venku je vzájemná důvěra

7. Dobrá komunikace s komunitou a rodiči je zásadní

8. Východiskem pro vzdělávací program je situace, spontánní hra a přímá zkušenost dětí

9. Lesní mateřská škola rozvíjí děti všestranně v souladu s platným kurikulem pro předškolní vzdělávání